ระเบียบการสมัคร ชพค./ชพส.

    • 1. การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และมีคุณสมบัติตามข้อ 2 นอกจากนี้ยังให้ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลซึ่ง...
    • 1. ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ครู 2. คณาจารย์ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. ผู...
Visitors: 11,487